Нашата мисия

Да предоставяме обучителни, консултантски, диагностични, рехабилитационни услуги в сферата на педагогиката и социалната терапия;

Да изготвяме и реализираме проекти и програми за финансиране на различни видове терапии (арт-терапии, ерго-терапии, трудо-терапии, хлебо-терапии и т.н.), езиково обучение и иновативни методи  за работа с децата със СОП;

Да работим за равнопоставеността, личностното развитие и социалната реализация на децата със СОП, чрез развитие на неформалното образование, спорта и културната дейност;

Да подпомага за реализацията на социалната политика на държавата и общините, както и социалната интеграция и личностна реализация, чрез разнообразни рехабилитационни и информационни програми;

Да подпомагаме за създаването на достъпна образователна услуга т.е. върху това децата със СОП да развият максимално капацитета си да учат и да се образоват в равноправно положение заедно с връстниците си;

Да насърчаваме сътрудничеството между Общината, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие;

Да упражняваме граждански контрол над институциите в областта на образованието, здравеопазването, културата и социалните дейности, над органите на местната власт и  на полицията;

Да инициираме и осъществяваме конкретни проекти и програми, съдействащи за  създаването и развитието на център в помощ на деца със СОП и техните семейства, и да търсим подкрепата за това от Държавата, бизнеса и Европейския съюз;

Да насърчаваме, подпомагаме и съдействаме за социална интеграция  и предоставяне на социални услуги на деца и възрастни със СОП;

Да предоставяме услуги свързани с подкрепата на родителите и семействата на деца със СОП, както и да ги консултираме и насочваме към подходящите специалисти или институции;

Да инициираме и съдействаме за изграждането на достъпна среда на хората с увреждания до обществени сгради, обществен транспорт и културни забележителности;

Да консултираме и указваме подкрепа на семействата относно състоянието на техните деца и специфичните им потребности, както и активното участие на родителите в процеса на развитието им;

Site language